1-methyl-5-(nitrosoamino)-1h-pyrazole-4-carboxylic acid

1-methyl-5-(nitrosoamino)-1h-pyrazole-4-carboxylic acid