1-(TRIMETHYLOXIRANYL)ETHANONE

1-(TRIMETHYLOXIRANYL)ETHANONE