4-chloro-N'-phenylbenzohydrazide

4-chloro-N'-phenylbenzohydrazide