ethyl[3-(4-chlorophenyl)-8-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl[3-(4-chlorophenyl)-8-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate