Methyl 2-[4-chlorophenyl]-6-methoxy-7-chlorocinchoninate

Methyl 2-[4-chlorophenyl]-6-methoxy-7-chlorocinchoninate