Bromomethyl 6,8-dichloro-2-phenyl-4-quinolyl ketone

Bromomethyl 6,8-dichloro-2-phenyl-4-quinolyl ketone