n-[(ethenyloxy)carbonyl]phenylalanine- n-cyclohexylcyclohexanamine(1:1)

n-[(ethenyloxy)carbonyl]phenylalanine- n-cyclohexylcyclohexanamine(1:1)