2-[2-(dimethylamino)phenyl]-1,1-diphenylethanol

2-[2-(dimethylamino)phenyl]-1,1-diphenylethanol