1,3,5-Trimethyl-2-octadecylbenzene

1,3,5-Trimethyl-2-octadecylbenzene