3,6-bis(4-methoxyphenyl)-1,2,4,5-tetrazine

3,6-bis(4-methoxyphenyl)-1,2,4,5-tetrazine