n-(4-{[chloro(phenyl)methyl]sulfonyl}phenyl)acetamide

n-(4-{[chloro(phenyl)methyl]sulfonyl}phenyl)acetamide