ethyl{8-[(4-chlorophenyl)amino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl}carbamate

ethyl{8-[(4-chlorophenyl)amino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl}carbamate