ethyl[8-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)-3-methylpyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl[8-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)-3-methylpyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate