Methyl 3-amino-2,3,6-trideoxyhexopyranoside

Methyl 3-amino-2,3,6-trideoxyhexopyranoside