8-[2-Norbornylmethyloxy]caffeine

8-[2-Norbornylmethyloxy]caffeine