4-(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)-phenylamine

4-(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)-phenylamine