[(benzylsulfonyl)(dichloro)methyl]benzene

[(benzylsulfonyl)(dichloro)methyl]benzene