N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-nitrobenzamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-nitrobenzamide