2'-Hydroxy-5'-methoxybenzophenone

2'-Hydroxy-5'-methoxybenzophenone