2,3-Bis(bromomethyl)-1,4-dimethoxybenzene

2,3-Bis(bromomethyl)-1,4-dimethoxybenzene