ethyl N-[8-[2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl N-[8-[2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate