ethyl N-[3-methyl-8-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl N-[3-methyl-8-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate