Methyl 3,4-O-(1-methylethylidene)-2-O-(methylsulfonyl)pentopyranoside

Methyl 3,4-O-(1-methylethylidene)-2-O-(methylsulfonyl)pentopyranoside