Methyl 2,3-anhydro-5-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside

Methyl 2,3-anhydro-5-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside