ethyl[methyl(diphenyl)silyl]acetate

ethyl[methyl(diphenyl)silyl]acetate