ethyl[6-amino-4-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)-5-nitropyridin-2-yl]carbamate

ethyl[6-amino-4-({2-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]ethyl}amino)-5-nitropyridin-2-yl]carbamate