ethyl N-[3-methyl-8-[(4-sulfamoylphenyl)methylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate

ethyl N-[3-methyl-8-[(4-sulfamoylphenyl)methylamino]pyrido[2,3-b]pyrazin-6-yl]carbamate