Methyl 2,6-dideoxyhexopyranoside

Methyl 2,6-dideoxyhexopyranoside