Piperazine, 1-methyl-4-[2-(p-tolylsulfonyl)ethyl]-

Piperazine, 1-methyl-4-[2-(p-tolylsulfonyl)ethyl]-