4-[(6-methoxypyridazin-3-yl)amino]naphthalene-1,2-dione

4-[(6-methoxypyridazin-3-yl)amino]naphthalene-1,2-dione