5,6-dimethyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4(1h)-one

5,6-dimethyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4(1h)-one