6-amino-1,3-dimethyl-5-{[(E)-pyridin-4-ylmethylidene]amino}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

6-amino-1,3-dimethyl-5-{[(E)-pyridin-4-ylmethylidene]amino}pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione