2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-n-(2-{[4-(methylsulfanyl)phenyl]sulfamoyl}ethyl)butanamide

2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-n-(2-{[4-(methylsulfanyl)phenyl]sulfamoyl}ethyl)butanamide