(2-aminophenyl)(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methanone

(2-aminophenyl)(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)methanone