9-Fluorenone, 2,3-dimethyl-

9-Fluorenone, 2,3-dimethyl-