N-ethyl-2,4-dinitro-N-phenylaniline

N-ethyl-2,4-dinitro-N-phenylaniline