2-Hydroxy-5-methoxybenzenepropanol

2-Hydroxy-5-methoxybenzenepropanol