3-Benzenesulfonylmethyl-1H-indole

3-Benzenesulfonylmethyl-1H-indole