(Chloromethyl)(isopentyloxy)dimethylsilane

(Chloromethyl)(isopentyloxy)dimethylsilane