Butoxy(chloromethyl)dimethylsilane

Butoxy(chloromethyl)dimethylsilane