6-Chlorohexyl trimethylsilyl ether

6-Chlorohexyl trimethylsilyl ether