1-{2-[benzyl(methyl)amino]ethyl}-3-(3-methylphenyl)urea

1-{2-[benzyl(methyl)amino]ethyl}-3-(3-methylphenyl)urea