2-{[(e)-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}methylidene]amino}benzoic acid

2-{[(e)-{4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl}methylidene]amino}benzoic acid