N-diethoxyphosphorylethanamine

N-diethoxyphosphorylethanamine