Methyl 2-deoxy-3,5-bis-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside

Methyl 2-deoxy-3,5-bis-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside