2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-phenylethanone

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-phenylethanone