Trinitrosotrimethylenetriamine

Trinitrosotrimethylenetriamine