1-Isopropyl-2,3-dimethylaziridine

1-Isopropyl-2,3-dimethylaziridine