1,3,5-tribromo-2,4,6-trimethylbenzene

1,3,5-tribromo-2,4,6-trimethylbenzene