N-Methyl-1-phenylcyclohexylamine

N-Methyl-1-phenylcyclohexylamine